Boletín No 2 Brotes PPC 2017
Boletín No 1 Brotes PPC 2017
Boletín No 2 brotes de PPC 2016
Boletín No 1 brotes de PPC 2016
Boletín No 4 brotes de PPC 2015
Boletín No 3 brotes de PPC 2015
Boletín No 2 brotes de PPC 2015
Boletín No 1 brotes de PPC 2015
Boletín de seguimiento 1 brotes PPC 2014
Boletín Epidemiológico 2014